Sam Most/Flute, Joe Gaeta/Guitar, Gene Stone/Drums, Mark Johnson/Bass